ประวัติ ธีระธันญ์ ขจรชัยเดชาวัฒน์ | About

ธีระธันญ์ ขจรชัยเดชาวัฒน์

ธีระธันญ์ ขจรชัยเดชาวัฒน์ |

โบกัส

  • วันเกิด 9 มกราคม 2539
  • ส่วนสูง
  • เกิดที่ ประเทศไทย

ติดตาม Instagram –

ธีระธันญ์ ขจรชัยเดชาวัฒน์ (โบกัส) เกิดวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2539 เป็นนักแสดงชาวไทย ศึกษามัธยมศึกษาจากโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ จังหวัดนนทบุรี ระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ แต่เนื่องจากโบกัสต้องทำงานด้านพิธีกรและการแสดงไปด้วย จึงดรอปและสอบเข้าเรียนต่อใหม่ที่ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

ผลงานการแสดงที่ผ่านมา

The Scout(2009)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บันเทิงแนะนำ

บันเทิงล่าสุด